Checklista för ventilval, ta hjälp av vår infographic i 6 steg.
Infografik: Välj ventil i 6 steg
Hur fungerar fjärrvärme
Ventilskolan: Hur fungerar fjärrvärme?
Visa alla

P-märke och EN 488 för fjärrvärme

P-Märke och EN 488 för Fjärrvärme

P-Märke och EN 488 för Fjärrvärme

Vilka certifikat och standarder gäller för markförlagda ventiler i fjärrvärmenätet?

I ett fjärrvärmenät finns utöver kraftvärmeverk, pumpstationer och rör, även ventiler. Dessa ventiler möjliggör avstängning och sektionering (uppdelning) av nätet, både vid planerade arbeten och läckage.

Inlägget är tänkt som en grundläggande orientering för att förstå märkning och dess grunder. Vi kommer att titta närmare på P-märkning, EN 488 och relaterade begrepp.

 

Definitioner & Förkortningar

 • PED = Pressure Equipment Directive
 • EN = Europastandard
 • SS = Svensk standard
 • ISO = Internationell standard
 • AFS = Arbetsmiljöverkets författningssamling
 • Fluid = Gas, vätska eller ånga
 • Tryckbärande anordning = tryckkärl, rörledning, säkerhetsanordning
 

Godkännanden

För att en ventil ska få säljas behöver produkten kategoriseras och förses med en rad märkningar. och godkännanden. Här följer ett praktiskt exempel på hur godkännanden används. De skrivs vanligen ut på produkt- och datablad för att beskriva vad ventilen klarar av.

1. Ackrediterat certifieringsorgan

Siffran inom parentes anger vilket ackrediterat certifieringsorgan som godkänt tillverkarens egenkontroll. Exempelvis Den Norske Veritas (DNV) eller Bureau Veritas (BV).

2. Kategorier

Ventilen tilldelas kategori I, II, III eller IV beroende på fluid, storlek (DN) och tryck (PN). Kategorin bestämmer i sin tur vilken typ kontroll som ska användas.

För fjärrvärmeventiler PN16-40 gäller:
Kategori III => kontroll enligt Modul H
Modul H: Fullständig kvalitetsstyrning. Tillverkarens kvalitetssystem certifieras och egenkontroll av produkten utför av tillverkaren.

3. Fluidgrupper

Grupp 1: farliga gaser eller vätskor (lättantändliga, giftiga, explosiva etc)

Grupp 2: ofarliga gaser eller vätskor (övriga fluider)

Beroende på om fluiden är i grupp 1 eller 2 och om det är en vätska eller gas används olika diagram för att fastställa kategori.

Fjärrvärme/kyla: fluid grupp 2

Tekniska bestämmelser

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige (Tidigare kallat Svensk Fjärrvärme) upprättar branschkrav för komponenter i fjärrvärmesystemet. Kraven grundar sig på standarder, myndighetskrav, erfarenheter och forskning. Nu går vi igenom hur kraven hänger ihop!

1. Direktiv och standard

Som grund för krav och tester ligger de direktiv och standarder vi tagit upp tidigare, exempelvis PED, maskindirektivet, ISO 5208 och liknande.

2. D:209

För markförlagda avstängningsventiler i fjärrvärmenät heter de tekniska bestämmelserna D:209, vilka är satta med underliggande standarder och bestämmelser som grund.

Ventilen skall vara dimensionerad för de stora krafter som kan uppstå i anslutande rör samt vara manövrerbar och tät från båda hållen. Den ska vidare vara baserad på följande standards:

 • SS-ENSS-EN 12266-1 (ISO 5208) Rörledningsarmatur – Industriventiler.
 • Provning av ventiler – Del 1: Tryckprovning, provningsförfaranden och acceptanskriteria - Obligatoriska krav
 • EN 19 Märkning av ventiler.
 • Material och svetsbarhet: rörstandarden EN253

Ventilerna skall dessutom vara CE-märkta enligt EUs direktiv PED 97/23/EG om tryckbärande anordningar, modul H, vilka är baserade på tidigare nämnda direktiv och standarder.

3. D:210

För att uppfylla bestämmelserna i D:209 behöver ventilen genomgå flertalet olika prövningar. Dessa tester och prov specificeras i D:210.

Testerna innehåller prov för:

 • Dubbelriktad flöde.
 • Tät i bägge riktningarna.
 • Moment enligt specifikation.
 • Öppen och stängd ventil provtrycks vid 1,5 x PN (läckagekontroll).
 • Ventilhus & spindel.
 • Cyklingsprov totalt 300 cykler, vid upp till 120 C, 1, x PN.
 • Öppning under fullt differenstryck.
 • Axiell belastning.

4. SPCR145

SPs (Sverige Tekniska Forskningsinstitut) "SPCR145" anger hur testning, certifiering och uppföljning skall utföras för att produkt och leverantör skall uppfylla D:210 (och därmed D:209).

Testningen innehåller allt från granskning av tekniska underlag, kvalitetssystem hos tillverkare och leverantör, materialval, märkning etc. SP i sin tur kontrolleras av standarder för certifierande organ.

P-märke

Efter genomgången testning av SPCR145 och därmed uppfyllande av D:209 och D:210 kan en markförlagd kulventil för fjärrvärme P-märkas.

EN 488

Under 2015 färdigställdes arbetet med en Europastandard för markförlagda fjärrvärmeventiler, kallad EN 488:2015. EN 488 kommer på sikt att ersätta den Svenska P-märkningen, men de bägge märkningarna lever sida vid sida tills dess att det sista certifikatet för P-märke har löpt ut.

EN 488 stämmer i mångt och mycket överens med D:210. Skillnaden ligger i:

 • Nytt cyklingsprov.
 • Test av nya storleksspann (DN) för godkännande.

Avslutningsvis

Nu vet du lite mer om märkning för markförlagda kulventiler i fjärrvärmenätet. Vi har alltså i dagsläget två giltiga märkningar, P-märket och EN 488.

Har du frågor kring fjärrvärmeventiler? Hör gärna av dig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *