Arbetar du på ett elnäts- eller servicebolag och förvaltar eller driftar transformatorstationer? Då omfattas du med största sannolikhet av miljöbalkens paragrafer kring egenkontroll.

Grattis - det betyder att du är betrodd att granska din egen verksamhet!

I det här inlägget av HMS-Skolan går vi igenom några av miljöbalkens paragrafer och hur de påverkar elnätsbranschen och dig som är ansvarig för transformatorstationer.

Vi tittar närmare på:

Skyldigheter

Skyldigheter

Konsekvenser

Konsekvenser

Skyldigheter

Som verksamhetsutövare (eller anställd som ansvarig hos sådan) är du skyldig att bilda dig en uppfattning om riskerna med er verksamhet. Miljöbalken ställer krav på försiktighet och att bästa tillgängliga teknik används.

Försiktighetsmått och bästa möjliga teknik, 2 kap. 3 § Bestämmelsen i 2 kap. 3 § miljöbalken (läst tillsammans med rimlighetsavvägningen i 2 kap. 7 §) tillhör de mest centrala i miljöbalken, och handlar om vilka typer av skyddsåtgärder, begränsningar och övriga försiktighetsmått verksamhetsutövaren kan vara skyldig att vidta.

Miljöbalken

Med rättigheten till egenkontroll kommer också skyldigheten att bevisa din egen oskuld, i de här sammanhangen kallat "omvänd bevisbörda". Du är alltså skyldig att lägga fram bevis som styrker företagets handlande.

Verksamhetsutövare är skyldig att beakta miljöbalkens krav redan då det föreligger risk för att något ska inträffa, vilket är en konsekvens av den omvända bevisbördan och kunskapskravet.

Miljöbalken

Med vetskapen om den omvända bevisbördan och kravet på att använda bäst tillgängliga teknik är det förmodligen en bra idé att se över hur ni dokumenterar ert arbete vid hantering och tömning av era transformatorgropar. Glöm inte att ansvaret ligger på dig som nätägare även om du utför tömningen via entreprenad.

Konsekvenser

Miljöbalken tar också upp konsekvenserna av att inte uppfylla dina skyldigheter:

Ansvar för skadad miljö, 2 kap. 8 § Ansvaret för att sanera mark- eller vattenområde, grund- vatten, byggnad eller en anläggning som drabbats av föro- reningsskada vilar på den som orsakat föroreningen.

Miljöbalken

Du står som verksamhetsutövare ansvarig för att sanera den förorenade miljön:

Ansvaret för att sanera mark- eller vattenområde, grund- vatten, byggnad eller en anläggning som drabbats av föro- reningsskada vilar på den som orsakat föroreningen.

Miljöbalken

Sammanfattningsvis kan vi säga att Miljöbalken är tydlig med att du som verksamhetsutövare bär fullt ansvar. Både för att själva arbetet (tömning av transformatorgropar i det här fallet) sköts korrekt och för de eventuella föroreningar som uppstår om så inte är fallet.

Någon som Miljöbalken inte tar upp men som ändå är värt att beakta är de mediala och PR-relaterade konsekvenserna av ett oljeutsläpp i närmiljön.

Har du full koll på hur era tömningar utförs och dokumenteras?

Comments are closed.